تامین و تجهیز

تجهیزات شبکه

همانگونه که در رویکردهای ما مشخص است راهکار محور بودن به جای برند محور بودن امری مهم و قابل توجه است. از این رو بخش بازرگانی کارشناسان ما ابتدا نیازهای شما را بررسی نموده  و متناسب با راهکار ارایه شده تجهیزات مورد نیاز را از برندهای تعیین شده در طیف وسیعی ارایه می نمایند

  • تجهیزات شبکه شامل سوییج و سایر تجهیزات PASSIVE و ACTIVE
  • تجهیزات امنیتی شامل UTM
  • انواع Server و تجهیزات اتاق Server
  • سیستم های ذخیره ساز STORAGE
  • کلیه تجهیزات سیستم‌های نظارت تصویری شامل انواع دوربین و تجهیزات ذخیره‌سازی تصویر

بـــرنـدها و تـجـهـیزات